Wydawca treści Wydawca treści

Projekt "małej retencji"

Nasze Nadleśnictwo uczestniczy w projekcje pod nazwą: "Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych".

Celem projektujest likwidacja w lasach nizinnych skutków pogorszenia naturalnych stosunków wodnych, które spowodowały lub powodują zmiany w reżimie hydrologicznym całej zlewni. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podjęcie działań zwiększających potencjalne zdolności retencyjne lasów.

W marcu 2007 r. na mocy porozumienia z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych otrzymało zlecenie na opracowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności.

 

W grudniu 2009 r. został złożony Wniosek o dofinansowanie, który został bardzo wysoko oceniony przez grupę roboczą ds. oceny projektów.

9 czerwca 2010 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w obecności ministra Adama Ździebło została podpisana przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dr Mariana Pigana Umowa o dofinansowanie.

Umowa opiewa na łączny koszt 195 200 000, 00 zł z czego 136 000 000,00 zł zostanie zrefundowane ze środków Funduszu Spójności.

 

Projekt obejmuje ekosystemy nizinne całego kraju. Na obecnym etapie uczestniczy w nim 179 Nadleśnictw z 17 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych. Planuje się realizację około 3 300 obiektów, na kwotę ponad 195 mln zł. Każde z zadań to zbiór obiektów realizowanych dla polepszenia warunków wilgotnościowych na danym terenie, pomiędzy którymi występują zależności funkcjonalno– przestrzenne (najczęściej w obrębie małych zlewni rzek trzeciego rzędu). Szczegółowa liczba Nadleśnictw i zadań może jeszcze się zmienić, np. w wyniku przeprowadzenia analiz środowiskowych, weryfikujących zasadności poszczególnych inwestycji. Część obiektów zlokalizowana będzie na obszarach Natura 2000 lub na terenach objętych innymi formami ochrony przyrody. W takich sytuacjach muszą one wówczas być projektowane tak, by służyły ochronie tych obszarów.

W projekcie przyjęto, że duże możliwości retencjonowania wód stwarza szczególnie przebudowa istniejących systemów melioracyjnych w kierunku hamowania odpływu wody – naprawa dawnych błędów, polegających na nadmiernym odwadnianiu. Działania powodujące opóźnianie i ograniczenie odpływu, np. poprzez spiętrzenie wody w rowach, podpiętrzenie jej w jeziorkach, oczkach wodnych i podobnych obniżeniach terenu, z których woda jest odprowadzana rowami, przynoszą poprawę struktury bilansu wodnego i zwiększenie różnorodności biologicznej. Wśród licznych funkcji, jakie mogą pełnić małe zbiorniki wodne oraz piętrzenia na ciekach można wymienić:

− zapobieganie suszy,

− funkcje przeciwpowodziowe, poprzez zatrzymanie nadmiaru wód opadowych na terenach leśnych, spłaszczanie fali powodziowej w niższych partiach zlewni,

− odtworzenie naturalnych warunków wodnych torfowisk i innych mokradeł,

− podtrzymywanie poziomu wód gruntowych,

− podtrzymywanie podziemnego zasilania źródlisk,

− utrzymanie i powstawanie ostoi flory i fauny wodnej, wodno-błotnej lub okresowo związanej z wodą,

− oczyszczanie wody,

− ograniczenie erozji,

− wodopoje dla dzikich zwierząt.

Każda z tych funkcji może być przydatna w określonych przypadkach do realizowania celów ochrony przyrody.

MPŁP PPPPPPPP PPPPPPP

Zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu, w Nadleśnictwach odczuwających stałe braki wody powinny być opracowane programy rozwoju małej retencji. Programy takie powinny być opracowane przez zespół specjalistów z różnych branż: leśników, hydrologów, hydrotechników i przyrodników i powinny zawierać m. in. inwentaryzację istniejących i możliwych do odtworzenia torfowisk, bagien, łęgów, olsów, oczek wodnych itp. z oceną ich zdolności retencyjnych, analizę fitosocjologiczną siedlisk i ocenę stanu ekosystemów, ocenę możliwości terenowych retencjonowania wody oraz ocenę oddziaływania zbiorników małej retencji na środowisko przyrodnicze. Programy takie powinny uwzględniać między innymi:

− zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego oraz odtwarzanie śródleśnych zbiorników

i cieków wodnych,

− zachowanie lub przywrócenie do stanu naturalnego (zarówno w sensie właściwego poziomu

wód gruntowych jak i składu drzewostanu wszystkich siedlisk wilgotnych i bagiennych,  a przede wszystkim lasów łęgowych, olsów i innych naturalnych formacji przyrodniczych,

− zachowanie w stanie naturalnym śródleśnych torfowisk i łąk,

− odtworzenie i renaturyzację zniszczonych i przesuszonych torfowisk oraz unaturalnianie

uregulowanych w przeszłości cieków i likwidację zbędnych rowów melioracyjnych.

Założono, że w ramach projektu będą realizowane przede wszystkim takie działania, które łączyć będą zwiększenie retencji wody z ochroną przyrody - poprawą stanu ekosystemów i siedlisk od wody zależnych. Szczególny akcent położony będzie na uniknięcie sytuacji, w których realizacja inwestycji małej retencji mogłaby spowodować szkody w środowisku.


"Rekultywacja na cele przyrodnicze..."

Nadleśnictwo Kolbudy uczestniczy w realizacji projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP”

     Nadleśnictwo Kolbudy uczestniczy w realizacji projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP"

Projekt realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego UE Infrastruktura i Środowisko  - strona programu www.pois.gov.pl w ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Koszt całkowity projektu to 130 mln zł. Jest on realizowany na terenie całej Polski w 57 nadleśnictwach, a jego działania obejmą zasięgiem obszar około 24 000 ha.

 

Celem projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom pozostającym w zarządzie PGL LP zdegradowanym w wyniku działań wojskowych.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

1. Wykonanie rozpoznania saperskiego i oczyszczenia terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych

2. Ocena przyrodnicza terenów

3. Ocena geośrodowiskowa terenów

4. Usuwanie zanieczyszczeń gruntowych

5. Rozbiórka lub zabezpieczenie obiektów powojskowych i porządkowanie terenu

6. Przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego

7. Działania związanie z ochroną gatunków i siedlisk

8. Odnowa i przebudowa drzewostanów z dostosowaniem ich składu gatunkowego do warunków siedliskowych

 

Wszelkie informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia beneficjenta Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe koordynuje projektu

www.ckps.lasy.gov.pl zakładka Projekty PGL LP – Rekultywacja poligonów