Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

     Użytki ekologiczne to tereny zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca okresowego przebywania.

Na gruntach Nadleśnictwa Kolbudy statusem użytku ekologicznego objęto:

  • "Przygiełkę Miszewską" - bagno zlokalizowane na terenie leśnictwa Borowiec,
  • „Łozy w Kiełpinie" - zlokalizowane w okolicy Kiełpina Górnego rozległe szuwary i zarośla wierzby szarej,
  • "Torfowisko Smęgorzyńskie" - torfowisko przejściowe z masową obecnością torfowców, położone na południe od Smęgorzyna.