Lista aktualności Lista aktualności

Opryski na 2018 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku ogłasza rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem do FSC o zgodę (derogację) na użycie środka ochrony roślin Dimilin 480 SC, który zawiera substancję czynną – diflubezuron niezalecaną przez FSC.

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku podaje do konsultacji społecznych informacje

FSC – Forest Stewardship Council A.C. jest organizacją promującą odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. Skupia właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe oraz osoby prywatne, zainteresowane odpowiedzialną gospodarką leśną.
Posiadacze certyfikatu FSC muszą spełnić szereg warunków i kryteriów, które w przypadku zarządców i właścicieli lasów w Polsce  zapisane są w Tymczasowym Krajowym Standardzie Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w Polsce. Wypełnienie warunków określonych Standardem kontrolowane jest podczas corocznych audytów. Certyfikat przyznaje się na 5 lat. RDLP w Gdańsku posiada certyfikat FSC od 1997 r.
Jednym z elementów ww. standardu jest stosowanie i prowadzenie odpowiedniej polityki w zakresie stosowania środków ochrony roślin. FSC określiła listę substancji aktywnych (FSC-GUI-30-001 V2-0), których nieuzgodnione zastosowanie skutkuje odebraniem lub zawieszeniem certyfikatu. Na liście tej znajduje się m.in. substancja aktywna o nazwie diflubenzuron, która wchodzi w skład środka ochrony roślin Dimilin 480 SC. (w 1 litrze środka ochrony roślin 480 g substancji diflubenzuron)
W przypadku konieczności użycia takiego środka ochrony roślin przez posiadacza certyfikatu FSC musi on ubiegać się o specjalną derogację, zgodnie z procedurą  opisaną w dokumencie FSC-PRO-01-004 (wersja 2-2), której elementem są m.in. konsultacje społeczne.

Konieczność ogłoszenia konsultacji społecznych w tej sprawie wynika z przepisów Polityki Pestycydowej Międzynarodowej Organizacji Forest Stewardship Council A.C.  (FSC-POL-30-001-EN-FSC).
 

Charakterystyka środka

Środek ochrony roślin Dimilin 480 SC jest zarejestrowany do użycia w UE i w Polsce na mocy Decyzji MRiRW nr R-113/2018d z dnia02.03.2018 r. etykieta w załączeniu (etykieta środka będąca integralną częścią ww. Decyzji dostępna jest również na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w wyszukiwarce pod adresem:

https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Produkcja-Roslinna/Ochrona-Roslin/Etykiety-Srodkow-Ochrony-Roslin/Etykiety-C-D

Dimilin 480 SC jest środkiem ochrony roślin dopuszczonym do stosowania w Polsce na obszarach leśnych przeciwko: brudnica mniszka, barczatka sosnówka, boreczniki sosnowe, strzygonia choinówka, osnuja gwiaździsta szkodnikom liściożernym sosny. Maksymalna dawka tego środka wynosi 0,1 litra środka na 1 ha uprawy leśnej. Oznacza to, że w trakcie zabiegu wykonanego tym środkiem wprowadzamy do środowiska 48g aktywnej substancji diflubenzuron na 1 ha.

Dimilin 480 SC.

  • W stosunku do ludzi bezpośrednio pracującej przy mieszaniu środka może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Przy zastosowaniu środków ochrony osobistej BHP, brak jest zagrożenia dla ludzi. 
  • Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
  • Środek jest toksyczny dla organizmów wodnych, powodując długotrwałe skutki.

 

W tym celu minimalna granica zastosowania środka to 30 metrów od brzegów zbiorników wodnych i cieków wodnych.

 W lasach warunek spełniony pola zabiegowe oddalone są od zbiorników wodnych nie mniej niż 100 metrów. W oparciu o przepisy wewnętrzne LP na granicy woda las zalecane jest zakładanie stref przejściowych tak zwanych ekotonów. Optymalna strefa przejściowa powinna wynosić 10 do 15 metrów jej szerokość jest jednak zależna od żyzności otaczających siedlisk leśnych. Im siedliska uboższe tym pas buforowy pomiędzy wodą a uprawą leśną szerszy.

 

Dlaczego właśnie Dimilin 480 SC?

Zgodnie z ustawą o lasach, w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasu, właściciele lasów są zobowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i
rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych (art. 9 ustawy o lasach).
Ustawa nakłada na nadleśniczego obowiązek wykonywania zabiegów zwalczających i ochronnych, w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów (art. 10 ustawy o lasach).

Szkodniki liściożerne sosny są stale obecne w ekosystemach leśnych. ich szkodliwe działanie uaktywnia się w chwili gwałtownego zwiększenie się liczebności populacji.

Przewidywane zagrożenie drzewostanów spowodowane występowaniem między innymi brudnicy mniszki w 2018 r. szacuje się na powierzchni 15,800 tyś. ha. Szacuje się że owady wystąpią w liczebności zagrażającej trwałości drzewostanów, której ograniczenie możliwe jest wyłącznie dzięki zastosowaniu skutecznego środka ochrony roślin. Do rozpylania środka na gruncie stosowany będzie wyłącznie sprzęt agrolotniczy (z użyciem atomizerów AU 5000). W kolejnych latach spodziewamy się utrzymania zagrożenia na obszarach leśnych będących w zarządzie RDLP w Gdańsku na podobnym poziomie. Szkodniki liściożerne występują na całym obszarze RDLP w Gdańsku stąd wniosek obejmuje cały teren w zarządzie RDLP
 tj. 293 390,00 ha.

Nadmierne występowanie owadów liściożernych sosny, żer ich gąsienic prowadzi do redukcji aparatu asymilacyjnego drzew. W przypadkach gradacyjnego występowania szkodników żery gąsienic owadów szkodliwych prowadzą do redukcji koron drzew to z kolei  powoduje osłabienie drzew i drzewostanów. W przypadku pełnych żerów szkody powodują powierzchniowe zamieranie całych drzewostanów. Stąd decyzja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku o zastosowaniu środka ochrony roślin Dimilin 480 S.C. w akcjach ratowniczych mających nie dopuścić do nadmiernego rozwoju  populacji owadów tej grupy szkodników.

 

Przebieg konsultacji

Prosimy o zgłaszanie uwag odnośnie użycia przez RDLP w Gdańsku środka ochrony roślin – Dimilin 480 SC w terminie do 14 maja2018 r.
(45 dni od daty ukazania się niniejszej informacji) pocztą tradycyjną z dopiskiem „konsultacje FSC” na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku 80-804 Gdańsk, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19 lub pocztą elektroniczną na adres:
ochrona@gdansk.lasy.gov.pl