Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o zakupie lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Informacja o zakupie lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

 

Nadleśnictwo Kolbudy informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa.

Lasy lub grunty przeznaczone do zalesienia (zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy lub objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) mogą być nabyte w szczególności w przypadku:

  1. bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;

  2. zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości;

  3. regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

 

Oferowane grunty muszą spełnić następujące wymogi:

- muszą być własnością lub współwłasnością sprzedającego;

- muszą mieć założoną księgę wieczystą;

- mieć uregulowany stan prawny;

- być nieobciążone na rzecz osób trzecich;

- nie mogą być przedmiotem sporów granicznych;

- w Ewidencji Gruntów i Budynków oznaczone jako LS lub RVI, RV, RVIz (w przypadku zapisów w mpzp);

- grunty powinny mieć granice ustalone w terenie.

 

Uwaga:

Nabycie lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego, wyrażonej na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.

 

Lasy lub grunty przeznaczone do zalesienia mogą być nabyte za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.