Rezerwaty Przyrody Nadleśnictwa Kolbudy Rezerwaty Przyrody Nadleśnictwa Kolbudy

Dolina Kłodawy

Rezerwat przyrody Dolina Kłodawy

Rezerwat typu leśnego o powierzchni 10,36 ha.

Szczegóły obiektu

    Rezerwat położony jest 200 m na południe od wsi Kleszczewo w kierunku Trąbek Wielkich (Leśnictwo Trąbki). Powierzchnia rezerwatu wynosi 10,26 ha. Obszar rezerwatu obejmuje część doliny rzecznej wraz z jej korytem - długość odcinka rzeki objętego ochroną wynosi 1,6 km. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie unikatowej roślinności leśnej przełomowego odcinka Rzeki Kłodawy oraz fragmentów wysoczyznowego lasu grądowego.Rezerwat utworzono w 1999 r. Spotkać tu można m.in. kruszczyk szerokolistny, wawrzynek wilczełyko, żebrowiec górski, kopytnik pospolity, czerniec gronkowy, dzwonek szerokolistny, kokorycz pustą. Flora naczyniowa rezerwatu liczy 216 gatunków i wykazuje niski stopień synantropizacji. Na terenie rezerwatu znajduje się wiele pomników przyrody. Dolina rzeki wcina się w morenę denną na głębokość 20 m. Rzeka odznacza się wartkim nurtem, nachylenie stoków wynosi od 150 do 450. W dolnym fragmencie rzeki znajdują się starorzecza; w części zachodniej liczne źródliska

Gatunki objęte ochroną ścisłą:
- kruszczyk szerokolistny
- tojad dzióbaty
- wawrzynek wilczełyko.

Gatunki górskie i podgórskie:
- tojad dzióbaty
- żebrowiec górski
- przetacznik górski
- świerząbek orzęsiony.

Gatunki rzadkie dla regionu:
- dzwonek pokrzywolistny
- łuskiewnik różowy
- perłówka jednokwiatowa
- kokorycz pusta
- rutewka okrągłolistna.