Wydawca treści Wydawca treści

Plan Urządzania Lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Pracujemy nad nowym Planem Urzadzania Lasu dla Nadleśnictwa Kolbudy na lata 2026-2035.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do rozmów i spotkań w ramach konsultacji społecznych, które będą odbywać się w latach 2024-2025.

Zgłoszenie na dobrowolne konulstacje przyjmujemy przez wypełnienie formularza.

Pierwsze ze spotkań odbyło się w siedzibie nadleśnictwa Kolbudy w dniu 31.01.2024 o godz. 14. (prezentacja w załączeniu).

Kolejne spotkania odbędą się wkrótce.

Iinfomrcja o następnym spotkaniu zostanie przesłana do osób, które wypełniły powyższy formularz oraz zostaną zamieszczone na tej stronie oraz na profilu FB nadleśnictwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnie obowiązujący plan urządzania lasu (PUL) jest na lata 2016-2025.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

 

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Czasami plan urządzenia lasu może być opracowywany na okres krótszy niż 10 lat. Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wystąpią duże szkody lub klęski żywiołowe.

Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:

  • opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
  • analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
  • program ochrony przyrody,
  • określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).

Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.

Instrukcja urządzania lasu